موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ با توجه به تغییرات ایجاد شده، کلمه عبورهای قبلی تغییر نموده و می بایست " کد ملی" خود را در قسمت کلمه عبور وارد نمایید.

نام کاربری همچنان شماره دانشجویی می باشد.